JB23 10型の燃費

車 (主にJB23W) 0 Takuya Kobayashi

タイヤはオープンカントリーR/T 空気圧2.6k
計測:満タン法
総走行距離:54400km

7/13 14.92km/L

7/27 14.78km/L

8/07 14.71km/L

8/23 13.70km/L

9/02 13.88km/L

9/13 14.83km/L

--
以上